قیمت ها بر اساس نوع کار درخواستی و کیفیت کار و پس از بازدید از کار تعیین میگردد.از عوامل دخیل در قیمت گذاری 1-مسافت 2-متراژ کار 3-دستگیری کار 4-نو یا کهنه بودن کار 5-تمیز یا خراب بودن سطح کار میباشد. بازدید و مشاوره ما رایگان است با ما تماس بگیرید
معمولا یک سوم مبلغ قرارداد بعنوان پول پیش  برای خرید مصالح اولیه و رنگ -یک سوم بعد از نیمی از کار و یک سوم پس از اتمام کار دریافت میگردد.